Plan gospodarki niskoemisyjnej ma na celu między innymi przyczynienie się do osiągnięcia celów zawartych w pakiecie klimatyczno- energetycznym do roku 2020 (więcej: http://www.strategor.pl/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-pgn-/), a konkretnie, do: zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, redukcji emisji gazów cieplarnianych, redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane dzięki działaniom mającym na celu podniesienie efektywności energetycznej, a także…