Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, w skrócie POIR, jest programem, którego celem jest pobudzenie innowacyjności w polskiej gospodarce. W praktyce, zrealizowane ma to być poprzez zwiększenie nakładów prywatnych na cele B+R.

Realizacja założeń POIR

Autor zdjęcia: mastermaq

Autor zdjęcia: mastermaq

Aby wyżej wymieniony cel mógł zostać zrealizowany, nastąpić ma koncentracja działań powiązanych z:

  • budową nowych powiązań, a także wzmacnianiu tych już istniejących pomiędzy przedsiębiorcami a sektorem nauki;
  • rozwojem innowacyjności w obszarze przedsiębiorstw;
  • a także poprzez wzmocnienie jakości przeprowadzanych badań i pozycji jaką zajmują krajowe jednostki naukowe w obszarze Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Dla kogo przeznaczone jest wsparcie?

Wsparcie przeznaczone jest przede wszystkim dla:

  • sektora przedsiębiorstw, zwłaszcza tych z sektora małych i średnich firm (MŚP),
  • jednostek naukowych,
  • klastrów,
  • instytucji z otoczenia biznesu (parków naukowo-technologicznych, centr zajmujących się transferem technologii, funduszy kapitałowych, sieci aniołów biznesu, etc.).

Oczekiwania

Dokonując porównania z realizowanym na poziomie krajowym, w poprzedniej perspektywie budżetowej, Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, stwierdzić można, że w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, kładzie się większy nacisk na nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a ośrodkami naukowymi. W rezultacie, powinno to doprowadzić do zwiększenia stopnia komercjalizacji wyników uzyskiwanych w rezultacie prac B+R, co ma mieć również korzystny wpływ na gospodarkę.

Właśnie z tego względu, dofinansowanie uzyskiwane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Zgodnie z tym podejściem, wspiera się instrumenty skierowane do jednostek naukowych, które mają przyczyniać się do budowy polskiej gospodarki mającej solidne oparcie na wiedzy, co przyniesie konkretne korzyści nie tylko działającym w naszym kraju przedsiębiorcom, ale także i całemu społeczeństwu.

Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój koncentruje się przede wszystkim na realizacji:

  • celu tematycznego Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji,
  • celu Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw,
  • celów związanych z sektorem rolnym, sektorem rybołówstwa i akwakultury (cele mają być wdrażane przede wszystkim poprzez regionalne programy operacyjne, z kolei na poziomie ogólnokrajowym finansowaniem objęte są jedynie działania systemowe dotyczące wspierania firm z sektora MŚP).