Podstawowe wymagania wobec planu gospodarki niskoemisyjnej

Wymagania, jakie spełnić musi plan gospodarki niskoemisyjnej (o którym więcej pod linkiem), to:

 • przyjęcie do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej przez uchwałę Rady Gminy (wpisanie planu do WPI),
 • wskazanie i określenie mierników osiągnięcia założonych celów,
 • określenie źródeł finansowania inwestycji,
 • Wymagania, jakie spełnić musi plan gospodarki niskoemisyjnej, to między innymi przyjęcie do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej przez uchwałę Rady Gminystworzenie procedur określających: wprowadzanie planu w życie, monitorowania i jego weryfikacji,
 • spójność z innymi planami i programami (w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, założeniami i planami zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, programami ochrony powietrza),
 • zgodność z przepisami prawa w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko naturalne,
 • kompleksowość planu gospodarki niskoemisyjnej, czyli wskazania zadań inwestycyjnych w obszarach takich jak:
  – zużycie energii w transporcie (transport publiczny, tabor gminny, transport prywatny i komercyjny, transport szynowy), w tym poprzez wdrażanie systemów organizacji ruchu,
  gospodarka odpadami – w zakresie emisji nie związanej ze zużyciem energii (CH4 ze składowisk) – fakultatywnie,
  – zużycie energii w budynkach/instalacjach (budynki i urządzenia komunalne, budynki i urządzenia usługowe niekomunalne, budynki mieszkalne, oświetlenie uliczne; zakłady przemysłowe poza EU ETS – fakultatywnie), dystrybucja ciepła,
  produkcja energii – zakłady/instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, z wyłączeniem instalacji objętej EU ETS (więcej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Europejski_System_Handlu_Emisjami).
 • wskazanie zadań nie inwestycyjnych, takich jak na przykład: planowanie miejskie, zamówienia publiczne, strategia komunikacyjna, promowanie gospodarki niskoemisyjnej i tak dalej.