Po co gminom plan gospodarki niskoemisyjnej?

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dla gminy dokumentem o znaczeniu strategicznym. Jest również dokumentem niezbędnym, jeśli gmina zamierza pozyskać fundusze unijne w latach 2014-2020. Można, więc przyjąć, że każda gmina wcześniej czy później zdecyduje się na jego opracowanie. Przemawia za tym czysty rachunek ekonomiczny. Ciężko, bowiem na bieżące działania i inwestycje pozyskać pieniądze z innego źródła. Zatem w ten oto sposób gminy chcąc nie chcąc muszą zająć się na swoim terenie emisją zanieczyszczeń i dążeniami do ich ograniczenia. W przeciwnym wypadku nie mogą liczyć na żadne wsparcie.

Pieniądze dla gmin posiadających plan gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dla gminy dokumentem o znaczeniu strategicznym

Autor zdjęcia: Anthony Quintano

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko mówi jasno, że gminy, które opracowały plan gospodarki niskoemisyjnej, czyli gminy posiadające dokumenty strategiczne w zakresie ograniczenia niskiej emisji mogą się ubiegać o udział w programach, których zasadniczym celem jest pozyskiwanie dofinansowania na działania związane z:

  • termomodernizacją budynków,
  • wdrażaniem odnawialnych źródeł energii,
  • działaniami z zakresu modernizacji transportu publicznego, których celem jest zmniejszenie emisji.