Plan gospodarki niskoemisyjnej – krok we właściwym kierunku

Plan gospodarki niskoemisyjnej to nie tylko dokument o znaczeniu strategicznym, w ujęciu perspektywy lokalnej – gmin i miast (o czym także tutaj: http://www.strategor.pl/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-pgn-/), ale również bardzo ważny punkt wyjścia do przeprowadzenia istotnych zmian w całym naszym kraju, a także na kontynencie. Do opracowywania jego zobowiązała nas, bowiem Unia Europejska, która podjęła trud konsolidacji działań zrzeszonych w niej krajów na poczet polepszenia jakości powietrza, którym przecież wszyscy oddychamy.

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej ma przyczynić się do osiągnięcia celów, które zostały zawarte w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020

Autor zdjęcia: Shawn Clover

Warto przy tym wspomnieć, że zasadniczym celem planu gospodarki niskoemisyjnej jest wspieranie realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego 2020, wraz z innymi wytycznymi stawianymi przez Unię Europejską w kontekście zadbania o jakość powietrza i podjęcia działań zmierzających do jego ochrony (więcej tutaj).

Cele założone w pakiecie klimatyczno-energetycznym

Zakłada się, że opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej ma przyczynić się do osiągnięcia celów, które zostały zawarte w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020. Cele te dotyczą zwłaszcza:

  • redukcji emisji odprowadzanych do atmosfery gazów cieplarnianych,
  • zwiększenia udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w całkowitym bilansie energetycznym,
  • zużycia energii finalnej dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej,
  • poprawy jakości powietrza na obszarach, gdzie odnotowane zostało przekroczenie dopuszczalnych stężeń poszczególnych zanieczyszczeń w powietrzu.

Po co i czemu akurat w taki sposób?

Chcąc coś zmienić w ujęciu globalnym, trzeba zacząć na szczeblu lokalnym, także poprzez oddolne inicjatywy. Bowiem tylko poprzez lokalne działania można zmienić nie tylko postrzeganie pewnych zjawisk i uzyskać wzrost świadomości mieszkańców, ale także realnie, dzięki podjęciu wspólnych działań w określonym czasie zrobić coś dla ogółu. Warto, więc podejmować takie inicjatywy, choć wiążą się one z nakładem sporej pracy do wykonania i często niemałym trudem włożonym w realizację przyjętych założeń. Razem możemy więcej, warto o tym pamiętać nie tylko przy okazji opracowywania planów gospodarki niskoemisyjnej, ale także w późniejszym czasie.