Cel planu gospodarki niskoemisyjnej

Plan gospodarki niskoemisyjnej ma na celu między innymi przyczynienie się do osiągnięcia celów zawartych w pakiecie klimatyczno- energetycznym do roku 2020 (więcej: http://www.strategor.pl/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-pgn-/), a konkretnie, do:

  • zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,
  • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
  • redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane dzięki działaniom mającym na celu podniesienie efektywności energetycznej,
  • a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu.

Działania zawarte w planach gospodarki niskoemisyjnej muszą być spójne z tworzonymi planami ochrony powietrza (POP) i planami działań krótkoterminowych (PDK)Działania zawarte w planach gospodarki niskoemisyjnej muszą być spójne z tworzonymi planami ochrony powietrza (POP) i planami działań krótkoterminowych (PDK). W efekcie doprowadzić mają one do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym:

Z uwagi na brak możliwości zaplanowania przez gminy konkretnych działań i budżetów na okres 7 lat, samorządy mogą przedstawić w planach zakres działań operacyjnych obejmujący okres krótszy, 3-4 letni. Przedstawione działania muszą być jednak spójne z Wieloletnimi Planami Inwestycyjnymi WPI.