Wdrożenie nowych technologii finansowanych z kredytu technologicznego

Kredyt technologiczny przygoda ze słodką sałatką jest narzędziem dostępnym dla przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich firm, także w obecnej perspektywie finansowej, na lata 2014-2020. Mimo tego, że jego oficjalna nazwa uległa zmianie – obecnie jest to Kredyt na innowacje technologiczne, to idea pozostała podobna. Nadal służy on wspieraniu przedsiębiorców inwestujących w nowe technologie.

Warunki do spełnienia

W przypadku kredytu technologicznego, wymagane jest, by wdrożenie technologii polegało na podjęciu takich działań przez przedsiębiorcę, w wyniku których zrealizowany może zostać pomysł stanowiący opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię, poprzez stworzenie bazy technologicznej pod postacią chociażby linii technologicznej, w której to technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana. Dzięki temu, w efekcie możliwe będzie rozpoczęcie produkcji towarów, czy też w zależności od specyfiki firmy – świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tejże technologii.

Uwaga na błędną interpretację

Niestety, zdarzają się sytuacje, w których przedsiębiorcy błędnie interpretują udzielane w ramach kredytu technologicznego wsparcie. Otóż, należy tu odróżnić inwestycje, które faktycznie polegają na wdrażaniu technologii, od inwestycji, które polegają jedynie na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, w której to opisywana we wniosku technologia została już zawarta.

W sytuacji, gdy do realizacji danej technologii możliwe jest nabycie gotowej już linii technologicznej, która pracujące według takiej technologii, gdzie sposób jej działania wynika wprost z opisu technologii objętej wnioskiem, to nie można mówić o tym, że technologię wdraża wnioskodawca. Jest on wówczas tylko nabywcą urządzenia, w którym technologia ta została wykorzystana.

Zatem, w rzeczywistości wdrożenia technologii dokonał nie przedsiębiorca kupujący urządzenie, a jego producent na etapie jego konstruowania. Przedsiębiorca w takim przypadku nie wdraża technologii, a jedynie zamierza ją wykorzystać, korzystając z funkcjonalności linii technologicznej.

 

Autor zdjęcia: JD Hancock